Privacybeleid

Uw privacy is van groot belang voor DDFR. Wij behandelen uw persoonsgegevens daarom vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorg. Graag informeren wij u dan ook met onze privacy verklaring hoe DDFR omgaat met het verwerken van persoonsgegevens.
De privacy verklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die worden verzameld en gebruikt door DDFR welke nodig is om onze dienstverlening mogelijk te maken.  DDFR biedt alleen diensten aan de zakelijk markt. Diensten die DDFR aanbiedt zijn onder andere internet,  netwerkoplossingen, infrastructuurdiensten en security diensten.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens  zijn alle gegevens over een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon. Dit kunnen namen en contactgegevens zijn van medewerkers van klanten en / of potentiele klanten. Het gaat ook om informatie zoals IP-adressen, op welke links een gebruiker van  de website  of nieuwsbrief heeft geklikt en hoe lang een gebruiker op een bepaalde  pagina van de website is geweest.

Rechtsgrondslag van de verwerking

De bovengenoemde gegevens worden verwerkt door DDFR op basis van één van de volgende rechtsgrondslagen:

 • Uw toestemming, en uw uitdrukkelijke toestemming indien nodig of
 • Om aan onze verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst met u te voldoen of om door u verzochte precontractuele maatregelen te nemen of
 • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting van DDFR, of
 • Een gerechtvaardigd belang van DDFR of een derde die geen plaats hoeft te maken voor een belang of fundamentele rechten en vrijheden die bescherming van uw persoonsgegevens vereisen.

Onder een gerechtvaardigd belang verstaan wij:

 • De totstandkoming van een overeenkomst
 • Het beheren van de infrastructuur
 • Het toepassen van veiligheidsmaatregelen
 • Het uitvoeren van een marktonderzoek, het samenstellen van managementinformatie t.b.v. product- en dienstontwikkeling en strategiebepaling
 • Verzorging van informatie voorziening, waaronder ook het versturen van een nieuwsbrief, gebruikersinformatie, servicebericht of ander elektronisch bericht.
 • Het gericht doen van een aanbieding, bijvoorbeeld via email of telefonisch
 • Het gebruik van een website, waaronder ook de bijbehorende technologie te analyseren, onderhouden optimaliseren en beveiligen om misbruik en fraude tegen te gaan

Op basis van toestemming:

 • Het sturen van een nieuwsbrief

Hoe de persoonsgegevens worden gebruikt

In de eerste plaats verwerkt DDFR uw gegevens voor het leveren van diensten. Verwerking van uw gegevens is noodzakelijk voor het afhandelen van verzoeken, het tot stand brengen van koppelingen, het opbouwen van verbindingen, het realiseren van netwerkoplossingen, oplossen van technische problemen, het verzenden van facturen, het verwerken van incidenten en klachten. Zonder uw gegevens te verwerken kunnen wij onze diensten niet aan uw leveren.

Ook worden uw gegevens gebruikt voor het verbeteren van de beveiliging van ons netwerk, bijvoorbeeld door het aanpassen van onze firewalls of het spamfilter. Maar ook door het netwerk te analyseren, verkrijgen we essentiële informatie over het gebruik en de belasting van het netwerk. We kunnen op basis van deze informatie gerichte aanpassingen, upgrades en verbeteringen aan ons netwerk aanbrengen. DDFR is niet geïnteresseerd in de inhoud van de communicatie en weet ook niet welke gegevens klanten over haar netwerk transporteren.

DDFR verwerkt uw gegevens voor technische en statistische netwerk analyses. De resultaten van deze analyses zijn geanonimiseerd voor rapportage binnen DDFR en voor onderzoeksdoeleinden ter verbetering van de algehele cyber security. Ook hier geldt voor dat DDFR niet geïnteresseerd is in de inhoud van de communicatie en ook niet weet welke gegevens klanten over haar netwerk transporteren.

DDFR verwerkt uw contactgegevens voor marketing- en verkoopactiviteiten met betrekking tot diensten geleverd door DDFR ( ook na beëindiging van het contract) ten zij u hiertegen bezwaar hebt gemaakt.
Tot slot worden uw gegevens gebruikt voor het optimaliseren van onze diensten en het verbeteren van onze website. Op onze website maken wij gebruik van Cookies. Voor meer informatie welke data wordt verzameld door cookies, ons cookiestatement. Voor het inloggen op het DDF-klantenportaal (MyDDF), registreren wij uw gebruikersnaam, mailadres en het door u opgegeven wachtwoord.

Delen van gegevens

DDFR verkoopt of verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden.
Voor het leveren van bepaalde diensten maakt DDFR gebruik van derde partijen. Voor zover deze partijen bij het uitvoeren van deze diensten toegang hebben tot uw gegevens, heeft DDFR contractuele en / of organisatorische maatregelen getroffen zodat uw gegevens uitsluitend voor genoemde doeleinden in deze privacy verklaring worden verwerkt.

DDFR is wettelijk verplicht om uw gegevens aan derden te verstrekken, zonder uw specifieke toestemming, bijvoorbeeld aan bevoegde autoriteiten in het kader van een strafrechtelijk onderzoek, als ook om de veiligheid en continuïteit van ons netwerk en diensten te kunnen garanderen.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard

DDFR zal uw gegevens niet langer bewaren dan toegestaan is en noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt. Hoe lang bepaalde gegevens worden opgeslagen, is afhankelijk van de aard van deze gegevens en de doeleinden waar voor deze worden verwerkt.

Indien na de bewaartermijn gegevens blijvend nodig zijn, zullen deze worden geanonimiseerd zodat er geen enkele koppeling is naar uw persoonlijke gegevens. Gegevens kunnen blijvend nodig zijn zodat we op basis van deze gegevens inzicht kunnen krijgen in het gebruik van onze producten en diensten.

Beveiliging

Als DDFR doen wij ons uiterste best om een adequaat beveiligingsniveau bij de verwerking van persoonsgegevens te handhaven. We hanteren een beveiligingsniveau dat  passend is bij de stand van de techniek en voldoende is om inbreuk op, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen.

DDFR is gecertificeerd voor ISO 27001 en NEN7510.

Welke rechten u heeft

Op basis van Europese privacywetgeving heeft u verschillende rechten die u kunt uitoefenen ten aanzien van uw gegevens. Als u een of meerdere rechten wilt uitoefenen, neemt u dan contact met ons op. Dit kunt u doen door een brief te sturen naar ons adres of door een e-mail te sturen. Om uw verzoek in behandeling te kunnen nemen heeft DDFR minimaal de volgende informatie van u nodig:

 • uw volledige naam;
 • uw adres;
 • een kopie van een geldig legitimatiebewijs (let op dat u de kopie voorziet van een watermerk en het Burgerservicenummer afdekt).

Om uw rechten te kunnen waarborgen kan het in sommige gevallen noodzakelijk zijn aanvullende informatie van u te ontvangen.

Inzage in uw gegevens

U heeft het recht om te weten welke gegevens van u door DDFR worden verwerkt. U kunt een verzoek tot inzage per brief of per e-mail bij ons indienen. Onze contactgegevens vindt u onderaan deze pagina.

Correctie van uw gegevens

Als de gegevens waarover DDFR beschikt niet juist zijn dan kunt u de foutieve gegevens laten corrigeren. Neem hiervoor contact met ons op. Wij verwachten dat u in uw bericht of brief aangeeft welke gegevens onjuist zijn en hoe deze gegevens moeten worden gecorrigeerd.

Bezwaar en verwijdering van uw gegevens

In bepaalde gevallen kunt u ons verzoeken de verwerking van uw gegevens te staken en deze te verwijderen. Zo’n verzoek is bijvoorbeeld mogelijk wanneer u niet langer van onze dienstverlening gebruik maakt of u ernstige bezwaren hebt tegen de verwerking van uw gegevens. Als u ernstige bezwaren heeft tegen de verwerking van uw gegevens dan verwachten wij dat u in uw verzoek aangeeft wat uw bezwaren zijn.

Beperken van verwerking

Als u uw gegevens wilt corrigeren of wilt laten verwijderen dan kunt u – gedurende de tijd dat uw aanvraag bij ons in behandeling is – de verwerking tijdelijk laten stopzetten. Ondanks een mogelijke beperking mogen wij uw gegevens blijven opslaan. Wanneer duidelijk wordt dat uw verzoek terecht is zullen wij uw verzoek uitvoeren. Is DDFR van mening dat uw verzoek ongegrond is dan zal de verwerking van uw gegevens worden hervat.

Overdracht van uw gegevens

U kunt bij ons een kopie van uw gegevens opvragen die wij in bezit hebben. De kopie betreft alleen de gegevens die wij hebben verwerkt met uw toestemming of voor het uitvoeren van uw overeenkomst met uw dienstverlener. Wij zullen de kopie aanleveren in een gangbaar bestandsformaat.

Klacht indienen bij de toezichthouder

Bent u niet tevreden over de manier waarop DDFR uw privacy waarborgt? Neem dan contact met ons op zodat wij samen een oplossing kunnen zoeken. Daarnaast kunt u een klacht indienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Intrekken van gegeven toestemming

Als u toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw gegevens dan kunt u deze toestemming op elk moment intrekken..

Hoe u ons kunt bereiken

Als u vragen heeft of gebruik wil maken van uw rechten dan kunt u contact opnemen via privacy@ddfr.nl.

Aanpassingen

DDFR behoudt zich het recht voor deze Privacy verklaring aan te passen. Deze aanpassingen zullen op deze website bekend worden gemaakt. Wij adviseren u om deze regelmatig te bezoeken om te beoordelen of er veranderingen zijn doorgevoerd.

Deze privacy verklaring is voor het laatst gewijzigd op 15 mei 2018